Zene:

ÁSZ

       ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  1.       A szolgáltató jogai és kötelezettségei:

1.1.1.    Szolgáltató a műsor egyeztetett idősávjában a megrendelt reklámokat megtervezi, legyártja, illetve elkészíti, majd az egyeztetett időben adásba helyezi.

1.1.2.    Szolgáltató a reklámidő keret felhasználást, rendelkezésre álló mennyiségét nyilvántartja és arról kérésre írásban értesíti a megrendelőt.

1.1.3.    A szolgáltató a reklám esetleges elmaradásáról időben értesíti a megrendelőt, akinek lehetősége van új időpontot egyeztetni, vagy azt lemondani.

1.1.4.    A szolgáltató kötelezettséget vállal a reklámok technikailag megfelelő sugárzására, azonban a vételi minőségért nem tud felelősséget vállalni. A tervszerű adókarbantartásokat a megkezdés előtt legalább 15 nappal előre jelzi, a rendkívüli karbantartásokról, javításokról pedig a műsorszóró erről szóló értesítésének a kézhezvételét követően a legrövidebb időn belül tájékoztatást ad.

1.1.5.    Szolgáltató kérésre, külön díjazás és anyagköltség ellenében az elkészült (adásba került) anyagról másolatot készít.

3.1.6.    A szolgáltató által készített reklámspotok, riportok az Amadeus Rádió Kft. szellemi tulajdonát képezik, azok felhasználására kizárólag a szolgáltató jogosult. Amennyiben a megrendelő a szolgáltató által készített hanganyagokat más médiában is szeretné felhasználni, azt szolgáltató írásbeli engedélye alapján teheti meg és megrendelő 25.000,- Ft + ÁFA jogdíjat köteles fizetni.

1.1.7.    A szolgáltatónak jogában áll minden olyan megrendelést visszautasítani, amit az arculatától eltérő hangzásúnak vagy tartalmúnak ítél.

1.1.8.    A szolgáltató jogszabályba és a szerződésbe ütköző reklámokra vonatkozó megrendelést nem köteles teljesíteni. Ezért minden készen hozott reklámot a sugárzást megelőzően mind technikai, mind szerkesztési szempontból megvizsgál. Ha a sugárzásnak bármilyen akadálya van, arról haladéktalanul értesíti a megrendelőt. A sugárzás visszautasítása már visszaigazolt megrendelés esetén akkor lehetséges, ha az adásidő lekötése nem a konkrét reklámanyag ismeretében történt, és az anyag megvizsgálása során derül ki a visszautasításra okot adó körülmény.

1.1.9.    Ha harmadik személy jogsértésre vagy etikai norma megsértésére hivatkozva a reklám sugárzásának felfüggesztését vagy megszüntetését kéri, a szolgáltató erről haladéktalanul értesíti a megrendelőt, és egyeztetést kezdeményez. Ha a jogsértés nyilvánvaló, a szolgáltató a sugárzást azonnal megszünteti. Vitás esetben, vagy ha a megrendelő kéri, a szolgáltató a Magyar Reklámszövetség Etikai Bizottságától szakmai állásfoglalást köteles kérni, amelyet a megrendelő is elfogad. Az állásfoglalás beérkezéséig a szolgáltató a reklám sugárzását egyedi elbírálás alapján felfüggesztheti.

1.1.10.  Csomagküldő szolgálatok hirdetéseit a szolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a hirdetésben a csomagküldő vállalkozás azonosítható módon megnevezi magát, megadja székhelyét, állandó belföldi telephelyét (üzlethelyiségét), valamint a nyilvántartásba vételi számát.

1.1.11.  Szolgáltató nyilatkozik arról a tényről, hogy az adóévben reklám közzététele után adóbevallási és fizetési kötelezettség nem terheli.

 

  1.       A megrendelő jogai és kötelezettségei:

2.2.1.    A reklámokban közölt információk tartalmáért mindennemű felelősség kizárólag a megrendelőt terheli.

2.2.2.    A megrendelő köteles elhelyezni az Amadeus Rádió partneri matricáját üzlethelyisége kirakatán, vagy vállalkozása bejáratán. Ha ilyen nincs neki akkor honlapján.

2.2.3.    A megrendelő felel azért, hogy a sugárzásra szánt reklám nem sért jogszabályt, etikai normát vagy rádiós szakmai szokásokat, és nem téveszti meg a hallgatót olyan értelemben, mintha a reklám a szolgáltató műsora, közleménye lenne.

2.2.4.    A megrendelő felel a reklám tartalmának valódiságáért, és azért, hogy az nem sérti harmadik személynek szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait. A megrendelő által készített reklámanyagokkal kapcsolatos jogdíj fizetésére a megrendelő köteles. A megrendelő által készített reklámanyagot – amely lehet élőreklám, reklámriport vagy valamilyen spot – az első sugárzást 3 munkanappal megelőzően a szolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.

2.2.5.    A megrendelőnek a reklámok gyártását, adásbahelyezését eseti írásbeli megrendeléssel kell kezdeményeznie. Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell: a megrendelő nevét, címét, telefon- és faxszámát, a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét, a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, a reklám fajtájának megnevezését, a reklám címét, hosszát és tartalmát, a sugárzás darabszámát és a hirdetési idő kategóriákat. A szolgáltató a megrendelés elfogadásáról legkésőbb 5 munkanapon belül írásban nyilatkozik.

Ha a szolgáltató a visszaigazolt műsoridőt vagy a reklám sugárzását vis maior, a műsorszórás kiesése vagy műsorváltozás miatt nem tudja biztosítani, azonos kategóriájú sugárzási lehetőséget ajánl fel a megrendelő részére, és azt a megrendelővel egyeztetett időpontban teljesíti.

2.2.6.    Nyereménysorsolás bonyolítása esetén a Megrendelő, mint a nyereményjáték/ajándéksorsolás szervezője vállalja a nyereményjáték/ajándéksorsolás bejelentésével, engedélyeztetésével, elszámolásával kapcsolatos kötelezettségeket, valamint azok elmulasztásából eredő következményeket, továbbá hirdetőt terheli a játékadó megfizetése. A rádiót semmilyen felelősség nem terheli a hirdető által szervezett nyereményjáték/ajándéksorsolás lebonyolításával kapcsolatban, a rádió kizárólag tájékoztatást ad a hirdető által szervezett nyereményjátékról / ajándéksorsolásról.

 

  1.          Lemondás, módosítás

3.1.       A Megrendelő a visszaigazolt reklámot az alábbi feltételek mellett jogosult lemondani. Ha a lemondás az első sugárzást megelőző 7-14 naptári napon belül történik, a megrendelésen rögzített reklámidő 50%-t, ha pedig 7 naptári napon belül történik reklámidő 100%-t megrendelő elveszíti.

Csomagajánlat esetén annak különlegessége miatt pl. a ”Nyereményözön kampány” illetve hasonló tartalmú más fantázianevű 1 hetes komplex kampányok kezdő napja előtti 30 napon belül a kampány nem mondható le. Ha a Megrendelő az első sugárzást megelőző 30 naptári napon belül eláll a szerződéstől,  a megrendelésben rögzített sugárzási és gyártási díj 100%-át ki kell fizetnie, 30 naptári napon túli lemondás esetén a sugárzási díj 50%-át köteles megfizetni.

3.2.       A lemondás csak írásban történhet. A lemondás időpontjának meghatározása szempontjából a lemondás napja az a nap, amikor a lemondást a szolgáltató átveszi, tudomására jut.

3.3.       A megrendelő nem jogosult arra, hogy az általa lemondott adásidőt másik megrendelőnek átadja.

3.4.       A megrendelést csak a sugárzás biztonságának veszélyeztetése nélkül módosíthatja megrendelő. A megrendelés módosítására a sugárzást megelőző 3 munkanapon belül 20.000,- Ft + ÁFA módosítási díj egyidejű megfizetése mellett lehetséges.

3.5.       Abban az esetben, ha megrendelő a szerződés lejárta előtt lemondja a további reklámsugárzást, szolgáltató az addig sugárzott reklámok után a szerződés lemondásakor  érvényes listaár alapján különbözeti számlát bocsát ki, melyet megrendelő köteles 8 napon belül megfizetni.

3.6.       Szolgáltató jogosult értékesíteni a lemondott kampány reklámidejét.

 

 

  1.          Reklamáció, felelősségi szabályok

4.1.       Reklamációt a szolgáltató csak akkor fogad el, ha az a sugárzást követő 8 naptári napon belül írásban beérkezik hozzá.

4.2.       Alaptalan reklamáció esetén a bizonyítás technikai költségeit a megrendelő viseli. Ha a reklamáció alapos volt, a technikai költségek a szolgáltatót terhelik. Alapos a reklamáció akkor, ha a kifogásolt sugárzott reklám nem a megrendelő által átadott tartalmú anyagot tartalmazta, vagy nem a visszaigazolt idősávban került sugárzásra.

4.3.       A szolgáltató akkor tartozik felelősséggel, ha a reklám nem megfelelő sugárzása a szolgáltatónak felróható okból következett be. Fel nem róható oknak minősül többek között a vis major, a műsorszórás kiesése, a műsorváltozás, a sugárzás felfüggesztése vagy megszüntetése.

4.4.       Hibásan teljesített sugárzás esetén a megrendelő választhat a következők szerint:

  1. a)   a hibás sugárzás időtartamát a szolgáltató jóváírja a reklámidőkeretben;
  2. b)   a megrendelővel egyeztetett, azonos kategóriájú adásidőben (hibátlanul) megismétli a reklámot.

4.5.       A megrendelő által átadott anyagot a szolgáltató a reklamációs határidő lejárta után, kérelemre visszaadja. Az elhangzott adásanyagokat a szolgáltató 1 évig őrzi meg.

4.6.     Amennyiben Megrendelő a szerződés lejárta előtt meg kívánja szüntetni az együttműködést, Megrendelő vállalja, hogy a reklámok tarifatáblázat szerint érvényes ára és az addig megfizetett kedvezményes ár különbözetét megfizeti.

 

  1.          Díjak és fizetési feltételek

5.1.       A közzétett reklámok elszámolása a jelen szerződés és a megrendelő által aláírt írásbeli megrendelésen rögzített díjszabás alapján történik.

5.2..      Ha a megrendelő a jelen szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségét 15 napot meghaladó késedelmmel vagy írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti ki, a szolgáltató jogosult – 20 % késedelmi kamat felszámítása mellett – a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a már visszaigazolt megrendelések teljesítését – kártérítési kötelezettség nélkül – a tartozás rendezéséig felfüggeszteni, illetőleg a megrendelő új megrendeléseinek elfogadását a tartozás rendezéséig visszautasítani. A szerződés felmondása esetén a szolgáltató az addig sugárzott reklámok után a szerződéskötéskor érvényes listaár alapján különbözeti számlát bocsát ki, melyet megrendelő köteles 8 napon belül megfizetni.

 

  1.          Egyebek

6.1.       A szolgáltató a műsorváltoztatás jogát fenntartja. A műsorváltozásról a szolgáltató a megrendelőt haladéktalanul értesíti.

6.2.       A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései az irányadók.

6.3.       Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésből eredően a szolgáltató és a megrendelő közötti jogviták tekintetében hatáskörtől függően a Szolnoki Törvényszék ill. a Szolnoki Járásbíróság kizárólagos illetékességgel rendelkezik.

 

 

Share Button