Zene:

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


a Amadeus Rádió Kft. reklámértékesítéséhez kapcsolódó tevékenységéhez


Budapest, 2018. április 01.


TARTALOMJEGYZÉK
I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK …………………………………………………………………………………. 2
II. PREAMBULUM ……………………………………………………………………………………………………………. 3
III. ADÁSIDŐ, ONLINE HIRDETÉSI FELÜLETEINEK BIZTOSÍTÁSA ………………………………. 3
IV. A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, A SZOLGÁLTATÁS
IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI …………………………………………………………….. 4
V. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA …………………………………………………………………………………….. 8
VI. DÍJAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK …………………………………………………………………………………. 9
VII. SZAVATOSSÁG, KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYOK ……………………………………………………….. 11
VIII. REKLAMÁCIÓ ……………………………………………………………………………………………………….. 12
IX. REKLÁMOK TARTALMÁÉRT VALÓ FELELŐSSÉG ………………………………………………… 12
X. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE …………………………………………………………………………………… 13
XI. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG ………………………………………………………………………….. 14
XII. VIS MAIOR ……………………………………………………………………………………………………………… 15
XIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK …………………………………………………………………………………….. 15
2
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Amadeus Rádió Kft. reklámértékesítési ügyleteihez
I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában az alábbiakban rögzített kifejezések a következő
jelentésekkel bírnak:
1. ÁSZF: a Amadeus Rádió Kft. által végzett, reklámértékesítésre vonatkozó általános szerződési
feltételek
2. Megrendelő: Médiahirdetésifelület-értékesítő, Reklámközvetítő, vagy az az önálló Reklámozó,
vagy Támogató, vagy Nyereményfelajánló, akinek érdekében a reklám közzétételre kerül, illetve aki a
reklámot saját érdekében megrendeli.
3. Amadeus Rádió: az Amadeus Rádió Kft., mint médiaszolgáltató által üzemeltetett, Amadeus
Rádió néven az FM 102,4 MHz frekvencián Szolnok vételkörzetében sugárzó, helyi, kereskedelmi
médiaszolgáltató
4. Szolgáltató: a Amadeus Rádió Kft. (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 8.;
cégjegyzékszám: Cg.01-09322922; adószám: 22664424-2-41)
5. Médiahirdetésifelület – értékesítő: a reklám közzétevőjének megbízása alapján eljáró
természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a reklám
közzétevője nevében hirdetési felületet értékesít a reklámközvetítő, illetve a reklámozó felé.
6. Reklámértékesítés: reklám- és egyéb hirdetésszervezési tevékenység, reklámidő, reklámfelület
értékesítés.
7. Reklám: a Szolgáltató által értékesített, és sugárzott, valamint a www.amadeusradio.hu weboldalon
közzétett reklám. A Szolgáltató az alábbi reklámfajtákat értékesíti:
7.1. Reklámszpot: a Megrendelő azon minimum 10, maximum 60 másodperces előre
rögzített hanganyaga, amelynek célja a termékének vagy a szolgáltatásának népszerűsítése. A
Reklámszpotok minden esetben reklámblokkon belül kerülnek sugárzásra.
7.2. Társadalmi célú reklám: politikai reklámnak nem minősülő, üzleti érdekeltséget nem
tartalmazó, reklámcélokat nem szolgáló, ellenérték fejében vagy anélkül közzétett felhívás vagy
közérdekű üzenet, amely valamely közérdekű cél elérése érdekében kíván hatást gyakorolni a
médiaszolgáltatás nézőjére vagy hallgatójára.
7.3. Műsortámogatás, szponzoráció: előre felvett hanganyagokat tartalmazó reklám, amely
tematikus, az adástól elkülönülő tematikához tartozhat, olyan hozzájárulás, amelyet valamely
vállalkozás nyújt valamely médiaszolgáltató vagy műsorszám finanszírozására azzal a céllal,
hogy népszerűsítse nevét, védjegyét, arculatát, tevékenységét vagy termékeit. A
szponzorációban kizárólag a Megrendelő neve vagy bejegyzett üzenete vagy termékének neve
hangozhat el, vásárlásra nem ösztönözhet.
7.4. Reklámjáték: kizárólag abban az esetben kerülhet sugárzásra, amennyiben az az
Amadeus Rádió arculatába illeszkedik. Szolgáltató kizárólagos joga annak eldöntése, hogy a
Reklámjáték illeszkedi-e az Amadeus Rádió arculatába, amelynek során az adott Reklámjátékra
vonatkozó egyedi mérlegelési szempontokat vesz figyelembe. A Reklámjáték elején
felkonferálás, hangzik el, a végén pedig lekonferálás az ajándék ismételt említésével. A
Reklámjáték vásárlásra nem ösztönözhet. A Reklámjáték folyamán a műsorvezető csak abban
az esetben említheti a Megrendelő vagy, ha a Reklámjátékban felajánlott terméket/szolgáltatást
más személy állítja elő vagy nyújtja, úgy annak a nevét, illetve termékét/szolgáltatását,
amennyiben az a játék szerves eleme. A műsorvezető semmilyen esetben sem minősítheti a
terméket/szolgáltatást és semmilyen esetben sem mondhat direkt reklámszöveget. Eltérő
megállapodás hiányában a Megrendelő köteles az ajándék után fizetendő adót és egyéb
járulékokat megfizetni. Az ajándékra vonatkozóan a Szolgáltató fenntartja magának a jogot,
hogy az ajándék jellegét meghatározza. A Szolgáltató továbbá fenntartja magának a jogot, hogy
meghatározza, hogy mely műsorokban sugároz Reklámjátékot.
7.5. Amadeus Rádió saját játékához kapcsolódó megjelenés: a Amadeus Rádió saját
játékában a Megrendelő által felkínált tárgy vagy szolgáltatás az ajándék. Az ajándékra
3
vonatkozóan a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ajándék jellegét meghatározza.
A Szolgáltató határozza meg, hogy adott esetben mely játékokhoz kapcsolódhat a Megrendelő.
7.6. Programajánló: szöveges, maximum 30 másodperc hosszú hangzó anyag, amely a
Megrendelő által reklámozni kívánt esemény, rendezvény helyszínét, időpontját és a névadó
támogatóval együtt legfeljebb két támogatója nevét tartalmazza. A támogató(k) neve(i)
legfeljebb egyszer hangozhat(nak) el a programajánlóban. A programajánló nem tartalmazhat
reklámszöveget vagy szlogent. A programajánlók tekintetében a Szolgáltató határozza meg,
hogy mit tekint programajánlónak.
7.7. Promóciós együttműködő spot: kizárólag a Szolgáltató jogosult gyártani. Az Amadeus
Rádió saját promóciója esetében a Megrendelő, vagy a Megrendelő által megnevezett harmadik
személy, mint támogató megjelenését a Szolgáltató jogosult meghatározni.
7.8. Online reklám: a Megrendelő azon előre rögzített elektronikus reklámja, amelynek célja
a termékének vagy a szolgáltatásának népszerűsítése.
8. Egyedi Szerződés: A Megrendelő és a Szolgáltató között Reklám közzétételnek megrendelésére
vonatkozó szerződés.
9. Online hirdetési felület: az Amadeus Rádió Kft. által reklám, elektronikus hirdetés közzététele
céljára biztosított internetes felület.
10. Mttv., vagy Médiatörvény: a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi
CLXXXV. törvény
11. Nyereményfelajánló: az a természetes személy, jogi személy, vagy gazdasági társaság, aki
nyereménytárgyat nyújt a sugárzásra kerülő valamely műsorszámhoz kapcsolódóan.
II. PREAMBULUM
1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat,
illetve a reklámtevékenységre irányadó ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (továbbiakban: Reklámtörvény),
 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
(továbbiakban: Médiatörvény)
 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról
(továbbiakban: Versenytörvény)
 Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetségének ajánlásai,
 Magyar Reklámszövetség ajánlásai,
 Magyar Reklámetikai Kódex.
2. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed az Amadeus Rádió Kft. által értékesített reklámidőre és hirdetési
felületre.
5. A Szolgáltató és a Megrendelő Egyedi Szerződésükben jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérhetnek.
6. Szolgáltató az Amadeus Rádió megnevezésű csatorna műsoridejének értékesítésekor a
Reklámtörvény alapján Reklám közzétevőnek minősül.
III. ADÁSIDŐ, ONLINE HIRDETÉSI FELÜLETEINEK BIZTOSÍTÁSA
1. A Szolgáltató a mindenkor érvényben lévő díjtételei alapján hirdetési, szponzorációs és egyéb
kommunikációs szolgáltatást nyújt, valamint reklámidőt, reklámfelületet biztosít a Megrendelőnek – a
felek eltérő megállapodása hiányában – a jelen ÁSZF szerint megkötött Egyedi Szerződések alapján.
2. Szolgáltató az Egyedi Szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a Megrendelő részére a
megrendelt és visszaigazolt reklámidőt, hirdetési felületet és ezen reklámidőben – a jelen ÁSZF-ben
meghatározott feltételeknek megfelelő – Reklámnak a megrendelés szerinti médiafelületen történő
közzétételét biztosítja.
3. A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelő külön
értesítése vagy hozzájárulása nélkül jogosult a szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez alvállalkozót,
vagy egyéb közreműködő személyt (teljesítési segéd), közvetített szolgáltatást igénybe venni.
4
IV. A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, A SZOLGÁLTATÁS
IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI
1. A MEGRENDELÉS ELFOGADÁSA, A REKLÁMIDŐ, HIRDETÉSI FELÜLET LEKÖTÉSE
1.1. A szerződéskötés formai és eljárási szabályai
A Megrendelő a jelen ÁSZF-ben foglalt valamely szolgáltatás igénybevételét írásos megrendeléssel emailen,
faxon kezdeményezheti a Szolgáltatónál. e-mailben az Amadeus Rádió Kft. által kijelölt
személy
Egyedi Szerződés az írásos megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre.
A megrendelést, megállapodást csak az aláírásra jogosult személy írhatja alá, amennyiben a megrendelőt
nem az aláírásra jogosult személy írja alá, akkor csatolnia kell az írásos meghatalmazást.
Amennyiben nem az aláírásra jogosult személy írja alá a megrendelést, és álképviselet merül fel, a
szerződés azzal jön létre, hogy az a megrendelést aláíró személyt kötelezi, és az teljes kártérítési
felelősséggel tartozik.
1.2. A megrendelés tartalmi elemei
Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell a szolgáltatás teljesítéséhez és a szerződés megkötéséhez
minimálisan szükséges – a IV/1.3. pontban megjelölt – adatokat. Amennyiben a megrendelés a szükséges
adatokat nem tartalmazza, a Szolgáltató a megrendelés kézhezvételét követő 15 napon belül, ésszerű
határidő tűzésével írásban, vagy szóban felhívhatja a Megrendelőt a megrendelése megfelelő
kiegészítésére. A megrendelés időpontja a IV/1.3. pontban megjelölt adatokat hiánytalanul tartalmazó
megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezése, amiről a Szolgáltató visszaigazolást küld 48 órán belül.
1.3. A megrendeléshez minimálisan szükséges adatok:
1.3.1. a Megrendelő neve, székhelye; egyéb cégazonosító adatai
1.3.2. a Megrendelő által képviselt Hirdető
1.3.3. a Hirdető adó- és bankszámlaszáma;
1.3.4. a számlázási cím (amennyiben eltér a Megrendelő címétől);
1.3.5. a kapcsolattartó személy neve és elérhetősége;
1.3.6. a hirdetendő termék vagy szolgáltatás pontos megjelölése;
1.3.7. a Reklám fajtájának megnevezése, a Reklám címe, hossza, tartalma, a sugárzás,
megjelenés darabszáma, a hirdetési idő kategóriája.
Médiafelület-értékesítőtől érkező megrendelés esetén az 1.3.1 és az 1.3.3. pontokban meghatározott
adatokat a Reklámban megjelenő ügyfélre vonatkozóan is meg kell adni, továbbá csomagküldő szolgálat
esetén a nyilvántartási számát is.
1.4. A Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról az írásos megrendelés kézhezvételétől számítva
legkésőbb 8 munkanapon belül írásban nyilatkozik, és visszaigazolást küld a Megrendelő részére
elektronikusan. A Szolgáltató nyilatkozatának elmulasztása nem jelenti a megrendelés elfogadását.
1.5. A Szolgáltató a Megrendelő által készen hozott Reklámot megvizsgálja mind technikai, mind
tartalmi szempontból, azzal hogy a reklám tartalmáért Szolgáltató nem felel.
1.6. A Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, amennyiben álláspontja szerint a
sugárzásnak, megjelenésének bármilyen akadálya merül fel. A Szolgáltató bármely időpontban jogosult
a Megrendelőtől további írásos információt, engedélyköteles tevékenység esetén az engedély hiteles
másolatát kérni, annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a Reklám megfelel a
jogszabályoknak és a jelen ÁSZF rendelkezéseinek.
1.7. Amennyiben a Szolgáltató a Reklámot a vizsgálat alapján technikai szempontból megfelelőnek
találja, és tartalmi szempontból sem észlel a Reklám sugárzását, megjelenését kizáró körülményt, úgy a
megrendelésben igényelt reklámidőt, felületet leköti az adott médiaszolgáltató műsorszerkezetének
5
megfelelő időpont(ok)ban, valamint a honlapon, és a lekötést a Megrendelőnek visszaigazolja. A
Reklámra vonatkozó sugárzási, megjelenési időpontok lekötésénél a Szolgáltató lehetőség szerint
figyelembe veszi a megrendelésben szereplő, erre vonatkozó esetleges igényt, de a megrendelésben
szereplő sugárzási, megjelenési időpontok lekötésére kötelezettséget nem vállal.
A Szolgáltató a megrendelések teljesítését 3 órás idősávokban vállalja. A Szolgáltató lehetőség szerint
figyelembe veszi az azonos kategóriájú termékek reklámozásának időbeli elhatárolását, a
reklámblokkon belül azonban szektor-exkluzivitást nem vállal. A Megrendelő különböző termékeinek
egyazon reklámblokkban való elhelyezése miatt a Szolgáltató kifogást, vagy különös elhelyezési igényt
nem fogad el. A reklámblokkokban sugárzott reklámok sorrendjét a Szolgáltató saját jogkörében
határozza meg, azzal kapcsolatban Megrendelő igényt nem támaszthat
A Szolgáltató az adott árlista szerinti felárat jogosult felszámítani, amennyiben a különböző
reklámfajtákra vonatkozó megrendelés a fenti idősávnál szűkebb időintervallumra vonatkozik, vagy a
reklám elsőként, illetve utolsóként szerepel a reklámblokkban, vagy kiválasztott reklámblokkban kerül
elhelyezésre, illetve többször kerül sugárzásra egy reklámblokkon belül, vagy egyéb módon kiemelten
kerül elhelyezésre.
1.8. Amennyiben a Szolgáltató a IV.1.3. pontban foglaltaknak megfelelő megrendelést elfogadta és
azt visszaigazolta, úgy a szerződést a Megrendelő és a Szolgáltató között a visszaigazolásban szereplő
feltételekkel megkötöttnek kell tekinteni.
1.9. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy szerkesztőségi kérésre a hirdetések elhelyezésén
változtasson.
1.10. Szolgáltató az online hirdetések kreatívjait megjelenés előtt teszteli. A tesztelés során felmerülő
technológiai és tartalmi hibák megjelenés előtti korrigálása a Megrendelő felelőssége.
1.11. Amennyiben a Szolgáltató a hirdetés szövegében tartalmi vagy formai hibát észlel, azt minden
esetben írásban közli a Megrendelővel, és azt csak közös írásos egyeztetés után korrigálhatja.
Nyomdakész anyagok esetében a Szolgáltató a hibát kijavíthatja, vagy javításra visszaküldheti.
1.12. A sugárzásra szánt, és készen hozott, azaz a Szolgáltató számára rendelkezésre bocsátott
kereskedelmi közlemények mellé Megrendelő köteles a kereskedelmi közleményben felhasználásra
kerülő zenei elemekre vonatkozó felhasználási engedélyeket a Szolgáltatónak átadni.
1.13. A Megrendelő által hozott 1.13. pontban meghatározott engedélynek tartalmaznia kell legalább
az alábbi adatokat, és az ezek felhasználására vonatkozó hozzájárulást:
 felhasznált zeneművek zeneszerzői;
 felhasznált zeneművek eredeti címe;
 felhasznált zeneművek előadói;
 a zenemű kiadója;
 a kiadás éve;
 felhasználási engedély időtartama.
Amennyiben Megrendelő a készen hozott reklám szpotok esetén az engedélyeket átadni nem tudja,
köteles a Szolgáltató által meghatározott nyilatkozatot aláírni, mely kereskedelmi közlemények per-,
teher-, és igénymentességéről szól továbbá arról, hogy azok nem sértik harmadik személyek szerzői
jogát, személyiségi jogait, szabadalmát, védjegyét vagy más jogait.
2. A REKLÁMANYAG BENYÚJTÁSA, ELKÉSZÍTÉSE
2.1. Amennyiben a Szolgáltató által elfogadott megrendelés szerint a Reklám anyagát a Megrendelő
bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, abban az esetben a kész reklámanyagot legkésőbb az első
sugárzást, megjelenést megelőző 2. munkanap 12 óráig kell a Szolgáltató részére átadni. Szolgáltató a
sugárzást, megjelenést akkor tudja vállalni, ha a Reklám hanganyagát a Megrendelő a jelen pontban
meghatározott határidő betartásával és a megfelelő minőségben adja át a Szolgáltató részére.
A Megrendelő által elkészített reklámanyagot e-mail útján, CD-n, vagy DVD-n kell benyújtani, a
sugárzásra, megjelenésre megfelelő formátumban és minőségben.
2.2. Amennyiben a Szolgáltató által elfogadott megrendelés szerint a Reklám hanganyagát a
Szolgáltató készíti el, úgy a hanganyagra vonatkozó igényeket, illetve az elkészítéséhez szükséges egyéb
információkat az első sugárzást megelőző 5. munkanap 12 óráig kell a Szolgáltató részére írásban átadni.
6
2.3. A Reklám anyagának a V/5. pont szerinti cseréje esetén a módosított hanganyagot ez első
módosított sugárzást, megjelenést 24 órával megelőzően kell a Szolgáltató részére átadni. Ha a Reklám
módosított anyagát a módosítási igény szerint a Szolgáltató készíti el, úgy a módosításra vonatkozó
igényeket, illetve a módosított anyag elkészítéséhez szükséges egyéb információkat az első módosított
sugárzást, megjelenést 24 órával megelőzően kell átadni a Szolgáltató részére írásban.
2.4. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a megrendelés teljesítésére, amennyiben a Megrendelő
a Reklám anyagát nem a IV/2.1.-2.3. pontok szerinti határidőben vagy nem megfelelő technikai
minőségben, vagy formátumban adja át a Szolgáltató részére.
2.5. Amennyiben a Megrendelő nem tartja be a IV/2.1-2.3. pontjaiban rögzített határidőket, úgy az
emiatt elmaradt sugárzást, megjelenést a Szolgáltató úgy számlázza ki a Megrendelőnek, mintha a
sugárzás, megjelenés megtörtént volna.
2.6. A Szolgáltató a megrendelések teljesítését a telítettség függvényében, az azonos kategóriájú
termékek reklámozásának lehetőség szerinti időbeli elhatárolását-, valamint az IV. 1.7. pontban
foglaltakat figyelembe véve vállalja.
2.7. A Szolgáltató a reklámanyag gyártását a IV/2.2-2.3. pontjaiban megjelölt határidőknek a
Megrendelő általi betartása esetén tudja vállalni. A felek a fentieknél rövidebb határidőben is
megállapodhatnak, ez esetben azonban a Szolgáltatót 100 %-os mértékű sürgősségi felár illeti meg.
Amennyiben a Megrendelő szövegírást és/vagy egyedi gyártást kér, a költségekről és a leadási
határidőről egyedileg állapodik meg a Szolgáltatóval, ebben az esetben felek jelen ÁSZF
rendelkezéseitől eltérhetnek.
2.8. Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint a Megrendelő által átadott reklámanyag
jogszabályt, hatósági állásfoglalást, reklámetikai szabályt, vagy jelen ÁSZF rendelkezéseit sérti, úgy a
sugárzás, megjelenés felfüggesztése mellett jogosult felszólítani a Megrendelőt a reklámanyag
módosítására. Megrendelő a reklámanyagot haladéktalanul köteles módosítani. Szolgáltató a Reklám
sugárzását, megjelenését a reklámanyag megfelelő módosításáig felfüggesztheti. Amennyiben a
Megrendelő a felszólítást követő legkésőbb 5 munkanapon belül sem módosítja a reklámanyagot, úgy a
Szolgáltató megtagadhatja annak sugárzását, illetve megjelentetését a IV.2.5. pont alkalmazásával
egyidejűleg.
3. A MEGRENDELÉS VISSZAUTASÍTÁSA
3.1. A Szolgáltatónak jogában áll minden olyan megrendelést visszautasítani, ami megítélése szerint
az Amadeus Rádió arculatától eltérő hangzású vagy tartalmú. A megrendelés jelen pont szerinti
visszautasítása esetén Szolgáltató döntését nem köteles indokolni.
3.2. A Szolgáltató a IV/1.7. pont szerint lekötött és visszaigazolt megrendelés esetén is jogosult
további jogkövetkezmény nélkül visszautasítani a sugárzást, megjelenést, ha a Megrendelő nem tartja
be a jelen ÁSZF alapján a Szolgáltatóval megkötött Egyedi Szerződést és/vagy a jelen ÁSZF
rendelkezéseit, illetve, ha a reklámidő, online felület lekötése nem a Reklám pontos tartalmának vagy
technikai kivitelezésének ismeretében történt, továbbá ha a Szolgáltató a Reklám pontos ismeretében
megállapítja, hogy annak sugárzása, megjelenése jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütközik.
3.3. A Szolgáltató a visszaigazolt megrendelés esetében is, bármely időpontban jogosult a IV/1.6.
pont szerint dokumentumokat vagy információkat kérni a Megrendelőtől, ha ezt szükségesnek látja.
Amennyiben a Megrendelő az adott határidőn belül nem tesz eleget az ilyen kérésnek, úgy a Szolgáltató
jogosult az adott Reklám sugárzásának, megjelenésének felfüggesztésére vagy visszautasítására.
3.4. A Szolgáltatónak bármikor jogában áll indokolás nélkül a megrendelést visszautasítani, ha a
Megrendelőnek lejárt tartozása van a Szolgáltató felé vagy ha a megrendelés, illetve a Reklám
jogszabályba ütközik, a Szolgáltató üzleti érdekeit sérti, arculatához nem illik, reklámetikai normákba
ütközik, azzal szemben az NMHH vagy más illetékes hatóság – akár hivatalos, akár informális úton –
kifogást emel, a Médiafelület-értékesítő nem adja meg az ügyfelének nevét, a hirdetendő terméket, vagy
szolgáltatást, sérti jelen ÁSZF bármely pontját.
3.5. A Reklám sugárzásának, megjelenésének elfogadása nem mentesíti a Megrendelőt a jelen
ÁSZF-ben vagy a Megrendelő és az Amadeus Rádió Kft. között létrejött más, egyedi szerződésben
meghatározott kötelezettségek teljesítése alól.
3.6. Amennyiben harmadik személy jogsértésre hivatkozással kéri valamely Reklám sugárzásának,
megjelenésének felfüggesztését vagy megszüntetését, a Szolgáltató köteles erről haladéktalanul
értesíteni a Megrendelőt. Szolgáltató az értesítéssel egyidejűleg közli a harmadik személy által a
7
felfüggesztés vagy megszüntetés indokául közölt okot. A Megrendelő köteles az értesítéstől számított
24 órán belül írásban, részletes indokolással együtt közölni álláspontját a jelzett jogsértéssel
kapcsolatban. Amennyiben a Megrendelő továbbra is kéri a Reklám sugárzását, megjelenését úgy
köteles nyilatkozni arról, hogy a Reklám sugárzása, megjelenése álláspontja szerint mely okból nem
ütközik jogszabályba, valamint arról, hogy az esetleges jogsértés esetén is teljes megtérítési
kötelezettséget vállal az Amadeus Rádió Kft-vel szemben harmadik személy, vagy bármely hatóság által
támasztott igénnyel kapcsolatban. Ezen nyilatkozat alapján a Szolgáltató saját szakértőivel
kivizsgálhatja a jelezett jogsértést. Amennyiben a Szolgáltató saját szakértői által végzett vizsgálat során
az derül ki, hogy a Reklám sugárzása, megjelenése jogszabályba ütközik, vagy egyéb okból aggályos,
Szolgáltató a Reklám sugárzását, megjelenését felfüggesztheti, vagy megtagadhatja.
3.7. A fentieken túlmenően a Szolgáltató saját belátása szerint dönthet valamely megrendelés
elfogadásáról vagy visszautasításáról.
4. MEGRENDELÉS LEMONDÁSA
4.1. A Megrendelő a megrendelt, illetve lekötött adásidőt, online felületet lemondási díj megfizetése
mellett mondhatja le.
4.2. A Megrendelő a megrendelést kizárólag írásban (ide értve a fax, vagy e-mail útján megküldött
üzeneteket is) mondhatja le. A lemondás a Szolgáltató által történő írásos visszaigazolás esetében
tekinthető elfogadottnak.
4.3. A lemondási díj mértékének meghatározásánál a lemondás napjának azt a napot kell tekinteni,
amikor a lemondásról szóló értesítést a Szolgáltató 15:00 óráig bizonyíthatóan írásban megkapta,
4.4. A Megrendelő nem jogosult arra, hogy a lemondott adásidőt más Megrendelőnek Szolgáltató
kifejezett, előzetes, írásbeli engedélye nélkül átadja.
4.5. A Szolgáltató a lemondás következtében felmerülő lemondási díjat meghaladó, igazolt
költségeit kiszámlázza a Megrendelőnek.
4.6. A lemondási díj mértéke – a IV/4.7-4.8. pontokban meghatározottak kivételével – az alábbiak
szerint alakul:
4.6.1. Amennyiben a lemondás a sugárzást, megjelenést megelőző 7 naptári napon belül
történik, akkor a lemondási díj mértéke a tarifa szerinti sugárzási, megjelenési díj 100 %-a.
4.6.2. Ha a lemondás a sugárzást megelőző 8-14 naptári nap közötti, akkor a lemondási díj
mértéke a sugárzási, megjelenési díj 50 %-a.
4.6.3. Ha a lemondás 15-21 naptári nap közötti, akkor a lemondási díj mértéke a sugárzási,
megjelenési díjnak 25 %-a.
4.7. Az IV/4.6. pontban foglalt rendelkezéseket a határozott időtartamú, vagy nem rendszeres,
illetőleg egyszeri promóciókhoz kapcsolódó reklámidők lemondása esetén az alábbi eltérésekkel kell
alkalmazni:
4.7.1. A Megrendelő a lemondás időpontjától függetlenül köteles megfizetni az egyedi
szerződésben rögzített minden, a reklámidőhöz kapcsolódó díjat, költség-megtérítést, vagy
bármely más fizetést.
4.7.2. A Megrendelő nem jogosult a IV/4.7.1. pontban meghatározott összegek teljes vagy
részleges visszatérítésére, amennyiben ezeket a lemondást megelőzően már megfizette.
4.7.3. A Megrendelő meghiúsulási kötbérként 8 napon belül köteles banki átutalással
megfizetni a Szolgáltató részére a hirdetéssel/promócióval kapcsolatban az egyedi szerződésben
meghatározott díjak és az aktuális árlista szerinti – a reklámok és a támogatott műsorszámokat
megelőző, illetve követő fel-, illetve levezető műsorelemek alapján számított – teljes díjak
közötti, a Szolgáltató által kiszámlázott különbözetet, amennyiben az ilyen
hirdetések/promóciók elmaradása a Amadeus Rádió által már beharangozott műsorszámok,
nyereményjátékok elmaradásával jár, továbbá abban az esetben is, ha Megrendelő a szolgáltatás
értékét a Szolgáltató által kibocsátott számla esedékességét követő 21 napon belül nem rendezi.
4.7.4. A Szolgáltató a kötbért meghaladó kárát is követelheti a Polgári Törvénykönyv
kárfelelősségi szabályai szerint.
4.8. Az IV/4.6. pontban foglalt rendelkezéseket a reklámkampányokhoz kapcsolódó reklámidő
lemondása esetén a lemondási díj mértéke az alábbiak szerint alakul:
8
4.8.1. Amennyiben a lemondás a Reklámkampány kezdő sugárzási, megjelenési időpontját
megelőző 7 naptári napon belül történik, a lemondási díj mértéke a tarifajegyzék szerinti
sugárzási, megjelenési díj 100 %-a.
4.8.2. Ha a lemondás a sugárzást, megjelenést megelőző 8-14 naptári nap közötti, akkor a
lemondási díj mértéke a sugárzási, megjelenési díj 50 %-a.
4.8.3. Ha a lemondás a sugárzást, megjelenést megelőző 15-21. naptári nap között, akkor a
lemondási díj mértéke a sugárzási, megjelenési díj 25%-a.
4.8.4. A sugárzást megelőző 22. naptól kezdve, a Megrendelő nem köteles lemondási díjat
fizetni a Szolgáltatónak.
5. FELELŐSSÉG A REKLÁMTÖRVÉNYNEK VALÓ SZABÁLYOK BETARTÁSA MIATT
5.1.1. A Megrendelő a megrendelés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
(Reklámtv.) 3.§ i) pontja szerinti reklámközvetítőnek minősül, akkor e tárgyban a reklámozóval
írásbeli szerződést kötött.
5.1.2. Megrendelő vállalja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/C § vagy 5/D § rendelkezéseinek megszegése,
vagy a szabályok be nem tartása miatt a Amadeus Rádió Kft-re, mint Reklámközzétevőre
kiszabott bírságok (így különösen, de nem kizárólagosan Gazdasági Versenyhivatal, a
fogyasztóvédelmi hatóság vagy más hatáskörrel rendelkező, illetékes hatóság által kiszabott
bírságok) és kártérítési, illetve polgári jogi igények megtérítését.
5.1.3. A reklámközvetítőnek minősülő megrendelő kijelenti, hogy a reklámozóval a fenti
tárgyban kötött szerződésben megállapodtak abban, hogy a megrendelő képviseleti joga a
reklám közzétételére irányuló szerződésnek a reklámozó (Megrendelő) nevében történő
megkötésére, annak módosítására és a teljesítés elfogadására is kiterjed.
5.2. Szolgáltató – a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (a továbbiakban: „Reklámadó
Törvény”) vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően – kijelenti, hogy reklám-közzététel megrendelése
tekintetében a Törvény 3. §-a szerinti adóalanyként a reklámadó kötelezettség a Szolgáltatót terheli és a
Szolgáltató a Reklámadó Törvényben meghatározott adóbevallási, adófizetési kötelezettségének eleget
tesz.. Szolgáltató a jelen pontban foglalt nyilatkozata a Reklámadó Törvény 3. § (3) bekezdése szerinti
nyilatkozatnak minősül, amelyet Szolgáltató a Reklámadó Törvény 2.§ (2) bekezdése szerinti, a jelen
Megállapodásban meghatározott Szolgáltató Megjelenés közzétételének megrendeléséből fakadó
adókötelezettség alóli mentesülés érdekében adja.
V. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
1. Az ÁSZF módosítása
A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.
Az ÁSZF változásai a már megkötött szerződéseket nem érintik, kivéve, ha azt jogszabályváltozás
indokolja.
2. A Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása
A Szolgáltató a szerződést egyoldalúan, különösen az alábbi esetekben módosíthatja:
a. a szerződésben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybevételének feltételei műszaki
okból megváltoznak,
b. a szolgáltatási jogviszony lényeges tartalmi elemei módosulnak a Szolgáltató
felügyeleti szervének határozata és/vagy jogszabály módosulása alapján,
c. Amennyiben a Szolgáltató a szerződést egyoldalúan jogosult módosítani, köteles a
módosításról annak hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal a szerződéses ügyfeleit
értesíteni, az őket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Ebben az
9
esetben a szerződéses ügyfél a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő
8 napon belül jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.
Amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik, a módosítás nem eredményezheti a szerződés
lényeges módosítását. Lényeges módosításnak minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének
feltételeire vonatkozó változtatás.
3. Díjmódosítás
A Szolgáltató jogosult a díjazást bármely időpontban módosítani. Szolgáltató a díjainak módosításáról,
a módosult díjszabás hatályba lépését megelőzően a Megrendelőknek értesítést küld. A
szerződésmódosítás a másik fél tudomásulvételével válik elfogadottá. Amennyiben a szerződéses ügyfél
a szerződésmódosítás ellen az arról való tudomásszerzéstől – azaz a módosításról szóló értesítés
kézhezvételtől – számított 8 napon belül a Szolgáltatónál nem él észrevétellel, illetve esedékességkor
befizeti a megváltozott mértékű díjat, a módosítás elfogadottnak tekintendő. Ellenkező esetben a felek
kérhetik a szerződés bírósági úton történő módosítását. Szolgáltató kiejelnti, hogy a már megkötött
szerződéseket jelen pontban rögzítettek nem érintik.
4. Változás a Megrendelő adataiban
A Megrendelő köteles az adataiban, valamint képviselőjének személyében, továbbá jogállásában,
illetőleg gazdasági helyzetében bekövetkezett lényeges változásokról a Szolgáltatót a változás
bekövetkeztétől számított 8 naptári napon belül írásban tájékoztatni. A Megrendelő köteles az ellene
megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a Szolgáltatót az eljárás megindítását
követően haladéktalanul tájékoztatni.
A Szolgáltató a Megrendelői adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő
károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését
követelheti a Megrendelőtől.
5. A megrendelés módosítása
A megrendelt és lekötött sugárzási, megjelenési időpontok csak a sugárzás, megjelenés biztonságának
veszélyeztetése nélkül módosíthatók az egyes sugárzások, megjelenések előtt. A megrendelés ilyen
módosítása a sugárzást, megjelenést megelőző 3 munkanapon belül a megrendelés értékének 20%-t
kitevő, de legalább 20.000,- Ft összegű módosítási díjjal jár. A módosítás lemondásra vonatkozóan a
IV/5. pont rendelkezései megfelelően alkalmazandók.
Díjváltozás esetén a V/2. pont szerinti díjközlés kiküldése utáni 8 naptári napig díjmentesen, ezt
követően a IV/4. pont szerinti díjfizetés mellett mondható le a megrendelés.
Reklámanyag cseréjéről a Szolgáltatót legkésőbb a IV/2.3. pont szerinti határidőn belül, az ott
meghatározott anyagoknak a Szolgáltató részére történő megküldésével kell értesíteni.
VI. DÍJAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. Díjtáblázat
1.1. A közzétett reklámok elszámolása – az V/2. pont szerinti eset kivételével – a mindenkori
Díjtáblázat alapján történik.
1.2. A Díjtáblázatban rögzített árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az ÁFA felszámítására a
mindenkori jogszabály szerinti mértékben kerül sor.
1.3. A díjváltozást a Szolgáltató a hatálybalépés előtt legalább 30 nappal köteles írásban közölni
szerződéses ügyfeleivel.
2. Fizetési feltételek
2.1. Amennyiben Megrendelő még nem volt szerződéses viszonyban a Szolgáltatóval úgy az első
megrendelés teljes összege, előlegbekérő alapján előre fizetendő.
2.2. Eltérő egyedi megállapodás hiányában a Megrendelő a sugárzási, illetve megjelenítési díjat,
illetve az esetleges járulékos szolgáltatási díjakat, a teljesítést megelőzően a Szolgáltató által kiállított
számla kézhezvételét követő 30 napon belül köteles megfizetni.
10
2.3. Amennyiben Szolgáltató készíti a reklámszpotot, úgy a gyártási költség minden esetben előre
fizetendő. A Megrendelő megjelenéseit, ki nem egyenlített gyártási számla esetén Szolgáltatónak
jogában van visszautasítani.
3. Késedelem
3.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a Polgári
Törvénykönyv mindenkor hatályos rendelkezései szerinti késedelmi kamatot számítja fel. A
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a kamatot a késedelembe esés napját követő naptól
kezdődően számítja fel. Amennyiben a Szolgáltató a díjkövetelésének érvényesítése érdekében
harmadik személyt kényszerül igénybe venni, minden ezzel járó költséget jogosult a késedelmes
Megrendelőre hárítani.
3.2. Amennyiben a Megrendelő a korábbi megrendelése kapcsán felmerülő fizetési kötelezettségét
a Szolgáltató felhívása ellenére sem teljesíti, a Szolgáltató jogosult – a késedelmi kamat felszámításán
túlmenően – az esetlegesen fennálló szerződést – kártérítés kötelezettség nélkül – azonnali hatállyal
felmondani, illetve a még esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni a korábbi tartozások
rendezéséig, vagy az új megrendelés elfogadását megtagadni.
3.3. Amennyiben a Megrendelő a Amadeus Rádió Kft. által kiállított számlát az esedékességétől
számított 3 napon belül sem egyenlíti ki, a Megrendelő a hirdetéshez kapcsolódó valamennyi
kedvezményt elveszíti, és a megrendelt reklámnak/kampánynak a Amadeus Rádió Kft. aktuális
díjtáblázata szerinti teljes médiaértékét köteles megfizetni a Amadeus Rádió Kft. részére.
4. Mennyiségi kedvezmény
4.1. A Szolgáltató a megrendelt Reklámok sugárzási, illetve megjelenítési díjszabása szerinti
díjakból a megrendelt reklám mennyiség vagy sugárzási gyakoriság függvényében mennyiségi
engedményt adhat a Megrendelőnek, illetőleg amennyiben a Megrendelő Médiafelület-értékesítő, a
Megrendelő ügyfelének.
4.2. A mennyiségi engedmény mértékét az egyedi megjelenési ajánlat tartalmazza.
Ügynökségi szerződés esetén a mennyiségi kedvezmény mértékét az éves szerződés tartalmazza.
5. Ügynökségi jutalék
A Szolgáltató a médiavásárló Médiafelület-értékesítőnek ügynökségi jutalékot fizethet.
Az ügynökségi jutalék biztosításának feltétele az erre vonatkozó külön keretszerződés megkötése.
6. A Megrendelő Médiafelület-értékesítő köteles ügyfeleit a jelen ÁSZF és annak mindenkor
érvényes Díjtáblázat, illetve a Szolgáltató és ezen Megrendelő között létrejött keretszerződésben
meghatározott kedvezményekről a valóságnak megfelelően tájékoztatni. A Szolgáltató által nyújtott
kedvezményen felül a Megrendelő által ügyfelei részére nyújtott egyéb kedvezmények tekintetében a
Megrendelő köteles ügyfeleit megfelelően tájékoztatni a különböző kedvezményekről és azok
mértékéről. A Szolgáltató kizárólag a Médiafelület-értékesítővel kötött keretszerződés alapján köthet
eseti szerződést a Médiafelület-értékesítővel.
Az Médiafelület-értékesítő által leadott megrendelések esetén a megrendelés elküldésével az
Médiafelület-értékesítő egyúttal elismeri, hogy e tevékenység végzésére a hatályos jogszabályok alapján
jogosult, és saját nevében, de az általa képviselt Megrendelő és/vagy Támogató érdekében
hirdetésértékesítést rendel meg.
Médiafelület-értékesítő vállalja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/C § vagy 5/D § rendelkezéseinek Médiafelületértékesítőnek
felróható megszegése, vagy a szabályok be nem tartása miatt a Amadeus Rádió Kftre,
mint Reklámközzétevőre kiszabott bírságok (így különösen, de nem kizárólagosan Gazdasági
Versenyhivatal, a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más hatáskörrel rendelkező, illetékes hatóság által
kiszabott bírságok) és kártérítési, illetve polgári jogi igények megtérítését.
11
Amadeus Rádió Kft. nem felel azért, ha a Megrendelő és/vagy Támogató nem az Médiafelület-értékesítő
megbízása alapján, hanem saját hatáskörben jár el, ebben az esetben a szerződés a visszaigazolással
létrejön, és az abból eredő kötelezettségek az Médiafelület-értékesítőt kötik.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben más nevében, rosszhiszeműen, annak aláírása
meghamisításával köti meg a reklámszerződést az a Büntető Törvénykönyv 345. §-a szerinti hamis
magánokirat felhasználását követ el.
7. Eltérő kedvezmények, engedmények
7.1. A Szolgáltató jogosult a Díjtáblázatban meghatározott áraktól, mennyiségi kedvezményektől,
jelen ÁSZF-ben és a Díjtáblázattól eltérő mértékű kedvezmények nyújtására is.
7.2. A Szolgáltatónak jogában áll a Megrendelővel kötött szerződésekben a jelen ÁSZF
rendelkezéseiben és a mindenkor érvényes Díjtáblázatban meghatározott engedményektől eltérő
engedményt nyújtani a Megrendelőnek azzal, hogy az ilyen egyszeri kedvezményeket kizárólag az adott
Megrendelőnek az adott szerződésre és annak tárgyára tekintettel nyújtja, ezen kedvezmény nyújtására
egyéb esetben nem köteles.
8. Kedvezmények igénybevétele
A VI/4-7. pontokban meghatározott kedvezmények kizárólag önállóan vehetők igénybe, kivéve a VI/5.
pontban szabályozott ügynökségi jutalék, amely egyéb kedvezmények igénybevételétől függetlenül,
meghatározott feltételek teljesítése esetében jár az adott Médiafelület-értékesítőnek.
9. Reklámanyag elkészítésének költsége
Amennyiben a megrendelt reklámfajtát a IV/3/2. pont alapján a Szolgáltató készíti el, annak előállítási
és technikai költsége, előzetes ajánlat alapján a Megrendelő felé leszámlázásra kerül.
Amennyiben a Megrendelő a Amadeus Rádió Kft. által kiállított számlát az esedékességétől számított 3
napon belül sem egyenlíti ki, a Megrendelő a hirdetéshez kapcsolódó valamennyi kedvezményt elveszíti,
és a Megrendelő a megrendelt reklámnak/kampánynak a Amadeus Rádió Kft. aktuális listaára szerinti
médiaértékét köteles megfizetni a Amadeus Rádió Kft. részére.
VII. SZAVATOSSÁG, KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYOK
1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Reklámnak az általános, kereskedelmi rádiós piaci
gyakorlatban elfogadottnak tekintett technikai színvonalon megfelelő sugárzására, megjelenésre.
Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy a Reklám sugárzása, megjelenése nem az általános,
kereskedelmi rádiós piaci gyakorlatban elfogadottnak tekintett technikai színvonalon történt. A
Szolgáltatót a Reklám vételi minőségéért felelősség nem terheli.
2. Amennyiben a Megrendelő bizonyítja, hogy a megrendelt Reklám a Szolgáltatónál felmerült
technikai okok miatt nem, vagy hibásan kerül sugárzásra, megjelenésre a Szolgáltató köteles a
Megrendelő részére a megrendelthez hasonló feltételekkel, más reklámidőt, megjelenési felületet
felajánlani. A felajánlott reklámidőben a Megrendelő által korábban már megrendelt Reklám kerülhet
sugárzásra, megjelenésre. A Megrendelő által már korábban megrendelt Reklámtól eltérő, teljes
mértékben új, vagy részben megváltoztatott Reklám sugárzására, megjelenésére van lehetőség,
amennyiben Megrendelő az érdekmúlást bizonyítja. Felek jelen pont szerinti esetben kötelesek
egyeztetni a Megrendelőt ért hátrány kiegyenlítésének módjáról és mértékéről. Szolgáltató a
Megrendelőt ért hátrányt elsődlegesen más reklámidő felajánlásával egyenlíti ki.
3. A Megrendelő a VII/2. szerinti, valamint bármely kártérítési, vagy megtérítési igényét a
teljesítést követő 30 napon belül köteles bejelenteni Szolgáltató részére. Amennyiben Megrendelő az
igény bejelentésével indokolatlanul késlekedik, Szolgáltató az indokolatlan késedelemből eredő további
károk és költségek megtérítésére nem köteles.
4. Amennyiben a Reklám sugárzásának, megjelenésének elmaradása, vagy a hibás sugárzás,
megjelenés olyan külső, elháríthatatlan ok, vagy körülmény miatt következik be, amely egyik félnek
sem felróható, Megrendelő a Szolgáltatóval szemben semmilyen megtérítési igényt nem támaszthat.
Szolgáltató ebben az esetben azonos vagy hasonló műsorkörnyezetben sugárzási lehetőséget ajánlhat fel
a Megrendelő részére, és azt a Megrendelővel egyeztetett időpontban teljesíti. Ezt a Megrendelő csak
12
akkor utasíthatja vissza, ha bizonyítja, hogy a sugárzáshoz már nem fűződik érdeke. Ebben az esetben
az esetleg kifizetett sugárzási díjat vagy előleget a Szolgáltató visszatéríti; ezt meghaladóan azonban
kártérítéssel nem tartozik
VIII. REKLAMÁCIÓ
1. A sugárzással, megjelenéssel kapcsolatos írásbeli indokolással ellátott reklamációt a
Megrendelőnek a kifogásolt sugárzást, megjelenést követően haladéktalanul, de legkésőbb 15
munkanapon belül kell írásban benyújtani a Szolgáltatóhoz.
Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy a sugárzás, megjelenés hibás volt-e, illetőleg mely okból
volt hibás.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott határidőn belüli
igényérvényesítést menthető ok hiányában elmulasztja, az indokolatlan késedelemből eredő kárát
Szolgáltatóval szemben nem érvényesítheti.
2. A Szolgáltató a sugárzott, megjelent reklámról és az adáskörnyezetéről felvételt készít, melyet
a sugárzástól számított 3 hónapig megőriz. Ezen felvételek alapján minősíti a Szolgáltató a beérkező
reklamációkat. Amennyiben a reklamáció során érvényesített kifogást a Szolgáltató elfogadja, a jelen
pont szerinti vizsgálat technikai költsége a Szolgáltatót terheli. Amennyiben a reklamáció során
érvényesített kifogást a Szolgáltató nem fogadja el, a jelen pont szerinti vizsgálat technikai költsége a
Megrendelőt terheli.
3. Alapos a reklamáció akkor, ha a Szolgáltató által elvégzett vizsgálat alapján a kifogásolt
sugárzott, megjelent reklám nem a Megrendelő által átadott tartalmú anyagot tartalmazta, vagy nem a
visszaigazolt 3 órás idősávban került sugárzásra. A Szolgáltató akkor tartozik felelősséggel a nem
megfelelő reklám sugárzásáért, megjelenéséért, ha a reklám nem megfelelő sugárzása a Szolgáltatónak
felróható okból következett be.
4. Nem tartozik felelősséggel a Szolgáltató olyan hibás teljesítésért, amelynek oka a
Szolgáltatónak nem felróható. Ilyennek kell tekinteni többek között a vis maior-t, a műsorszórás
kiesését, műsorváltozást, a Szolgáltatónak valamely hatóság határozata alapján tett cselekményét, vagy
a sugárzás felfüggesztését, vagy megszűntetését. Ilyen esetben a Szolgáltató nem tartozik kártérítési
felelősséggel (ideértve, de nem kizárólag az újrasugárzást is) a Megrendelő felé.
5. Olyan alapos reklamáció esetén, amelyért a Szolgáltató a VIII/3. pont szerint felelősséggel
tartozik a Szolgáltató a Megrendelő választása szerint, vagy a hibásan teljesített sugárzásra,
megjelenésre vonatkozó díjat nem számlázza le a Megrendelőnek, vagy a Szolgáltató az általa választott
más időpontban sugárzási, megjelenési lehetőséget ajánl a Megrendelőnek azzal, hogy ebben az esetben
nem számlázza ki a Megrendelőnek a megismételt sugárzás, megjelenés díját.
IX. REKLÁMOK TARTALMÁÉRT VALÓ FELELŐSSÉG
1. Az Amadeus Rádió-ben sugárzásra, megjelenésre kerülő Reklám a mindenkor hatályos
jogszabályokban foglaltakat, az illetékes hatóságok határozatait, a rádiós szakmai és etikai szabályokat
és jelen ÁSZF rendelkezéseit nem sértheti. A Reklám nem tévesztheti meg a Amadeus Rádió hallgatóit
úgy, mintha a Reklám az Amadeus Rádió műsora, közleménye, vagy más rádió műsora lenne.
2. A Megrendelő felelősséget vállal, hogy a megrendelt Reklám megfelel az ÁSZF, a
Médiatörvény, a Reklámtörvény, a Versenytörvény, valamint minden vonatkozó jogszabály
rendelkezéseinek. Szolgáltató a Reklám IX/1. pontban foglalt követelményeknek való megfelelését
bármely időpontban ellenőrizheti. Amennyiben Szolgáltató álláspontja szerint a Reklám a IX/1. pontban
meghatározott követelmények valamelyikét sérti, a Reklám sugárzását, megjelenését jelen ÁSZF
rendelkezéseinek megfelelően bármely időpontban felfüggesztheti vagy megtagadhatja.
3. A Megrendelő tartozik felelősséggel a Reklám tartalmának valóságáért, valamint azért, hogy a
Reklám nem sérti harmadik személynek bármely, a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott
jogait. Amennyiben bármely hatóság, vagy harmadik személy Szolgáltatóval, mint a Reklám
közzétevőjével szemben bármilyen hátrányos jogkövetkezményt alkalmaz, Megrendelő teljes
megtérítési kötelezettséget vállal a Szolgáltatót terhelő bírság, végrehajtható követelés, vagy bármely
hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásából fakadó kárért, amennyiben az Megrendelő jelen pont
13
szerinti kötelezettségeinek megsértéséből ered. A Megrendelő a Reklámokra vonatkozó jogdíj
megfizetéséért helytállni tartozik.
4. Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten vállalja, hogy amennyiben a Reklám
közzététele miatt
a. bármely hatóság Szolgáltatóra bírságot szab ki, vagy szankcióként egyéb vagyoni hátrányt
alkalmaz
b. a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság Szolgáltatót bármely jogcímen pénzösszeg
megfizetésére kötelezi, illetve
c. harmadik személy bármilyen kártérítési, vagy egyéb polgári jogi igénnyel lép fel Szolgáltató
irányába
a Szolgáltatót terhelő vagyoni kötelezettség, vagy a Szolgáltatót ért kár mértékének megfelelő
pénzösszeget Szolgáltatónak megtéríti. Jelen pont szerinti megtérítési kötelezettség Megrendelőt abban
az esetben terheli, ha a Reklám tartalmára, a Reklám jogszabályoknak való megfelelőségére, illetőleg
harmadik személyek Reklámmal kapcsolatos jogainak tiszteletben tartására vonatkozó, jelen ÁSZF-ben
rögzített kötelezettségeit megszegi.
5. A Megrendelő köteles közvetlenül és haladéktalanul kártalanítani a Szolgáltatót, amennyiben
az átadott és később sugárzott, megjelent hirdetési anyag valamely médiajogi szabályt, sajtó- vagy
hirdetési etikai normát sért és emiatt a Szolgáltatót polgári perben, hatósági vagy egyéb úton
megállapított fizetési kötelezettség terheli, vagy vagyoni hátrány éri.
X. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
1. Amennyiben a felek az egyedi szerződésükben másképp nem állapodnak meg, a
reklámértékesítésre vonatkozó szerződés megszűnésének esetei:
a. a felek közös megegyezésével,
b. a felek bármelyikének felmondásával (amennyiben a felmondás lehetőségét az egyedi szerződés
kifejezetten tartalmazza),
c. a határozott időtartam lejártával, illetve a felek által meghatározott egyéb feltétel
bekövetkezésével,
d. a Megrendelő jogutód nélküli megszűnésével, illetve halálával,
e. a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.
2. A Szerződés felmondása a Megrendelő részéről
Rendes felmondás
A Megrendelő a határozatlan idejű szerződést 30 napos felmondási határidővel bármikor jogosult
felmondani. A felek az egyedi szerződésben ettől eltérő felmondási határidőt is kiköthetnek. Feleket a
rendes felmondás lehetősége abban az esetben illeti meg, amennyiben az egyedi szerződésük a rendes
felmondás lehetőségét kifejezetten tartalmazza.
A felmondási határidő kezdőnapja az írásbeli felmondásnak a Szolgáltatóval történő közlését követő
nap. A Megrendelő ebben az esetben köteles a felmondás időpontjában fennálló, valamennyi tartozását
azonnal kiegyenlíteni. A szerződés Megrendelő részéről történő felmondása a Megrendelőt nem
mentesíti a szerződés hatálya alatt Szolgáltató részéről teljesített szolgáltatások ellenértéke megfizetése
alól.
Rendkívüli felmondás
Megrendelő a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén köteles írásban felszólítani Szolgáltatót, hogy
15 napon belül a szerződésszegését orvosolja, vagy nyújtson megfelelő kompenzációt. Amennyiben
Szolgáltató a szerződésszegést nem orvosolja, vagy nem ajánl fel megfelelő kompenzációt, Megrendelő
jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a
felmondás Szolgáltatóval történő közlésének időpontjában szűnik meg.
3. A Szerződés felmondása a Szolgáltató részéről
Rendes felmondás
14
A Szolgáltató a határozatlan idejű szerződést 30 nap felmondási határidővel bármikor jogosult
felmondani. A Szolgáltató az Egyedi Szerződésben ettől eltérő felmondási határidőt is kiköthet. A
Szolgáltató a szerződés felmondását írásban köteles megküldeni a Megrendelőnek. A felmondást akkor
is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a Szolgáltató által küldött tértivevényes levél „nem kereste”,
„ismeretlen”, vagy „elköltözött” jelzéssel érkezik vissza.
Az Egyedi Szerződés felmondása nem mentesíti a Megrendelőt a Szolgáltató szerződésből eredő
követeléseinek megtérítése alól.
Rendkívüli felmondás
A Szolgáltató a határozott, vagy a határozatlan idejű szerződést a Megrendelő súlyos szerződésszegése
esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani.
A Megrendelő a szerződést súlyosan megszegi különösen az alábbi esetekben:
a. A Megrendelő a Szolgáltatónak járó díjat az esedékességet követő 15 napon túl, az írásbeli
fizetési felszólítás ellenére sem fizeti meg.
b. A Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül a hirdetési lehetőséget harmadik
személynek átruházza, vagy harmadik személy kerül megjelenítésre a Reklámban.
c. A Megrendelő által sugárzásra, megjelenésre átadott reklámanyag a hatályos jogszabályok
rendelkezéseit, vagy harmadik személyek jogait, illetőleg a jelen ÁSZF-ben foglaltakat sérti.
d. A Megrendelő titoktartási kötelezettségét megszegi.
e. A Megrendelő csődeljárásról határoz, továbbá ellene felszámolási eljárást jogerősen
elrendeltek.
4. A Felek jogai és kötelezettségei a szerződés megszűnése esetén
Díjfizetés
A szerződés megszűnése a Megrendelőt nem mentesíti a szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési
kötelezettségeinek teljesítése alól.
Új szerződés megkötése
Az Egyedi Szerződés megszűnését követően a Szolgáltató kikötheti, hogy a Megrendelővel csak abban
az esetben köt új Egyedi Szerződést, ha a Megrendelőnek a szolgáltatás igénybevételéből eredő
díjtartozása nem áll fenn, vagy a korábbi szerződés megszűnését nem a Megrendelő
kötelezettségszegéséből eredő, 1 éven belüli felmondás okozta. Amennyiben a Megrendelő tartozását
csak jelentős késedelemmel egyenlítette ki, és a szerződést a Szolgáltató a díjfizetési kötelezettség
megszegése miatt szüntette meg, úgy a Szolgáltató jogosult arra, hogy az újabb szerződéskötést a
Megrendelő korábbi tartozásának, illetve annak legfeljebb kétszeres összegének megfelelő előleg
megfizetéséhez kösse.
5. A szerződés lehetetlenülése
A Megrendelő kifejezetten elfogadja a Szolgáltató azon kikötését, amely szerint amennyiben az
Amadeus Rádió médiaszolgáltatási jogának megszűnésével a Szolgáltató reklámértékesítési joga
megszűnne, akkor a Megrendelő által leadott megrendelés, illetve az annak alapjául szolgáló szerződés
a médiaszolgáltatási jog megszűnésének napjával megszűnik, amely megszűnést a Felek úgy tekintenek,
hogy a szerződés egyik félnek sem felróható okból lehetetlenült, és a Megrendelő a szerződések fenti
okból történő lehetetlenülésével összefüggésben semmilyen jogcímen kártérítési követelést vagy egyéb
igényt a Amadeus Rádió Kft-vel szemben nem érvényesíthet. Mindez nem érinti a szerződés szerinti
elszámolási kötelezettséget a már teljesített szolgáltatások vonatkozásában.
XI. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
1. A felek által jelen szerződés értelmében egymás tudomására jutott, a másik fél gazdálkodására,
ügyvitelére vonatkozó valamennyi adat, tény, vagy információ, illetőleg valamennyi olyan adat, amelyet
a felek titkos, vagy ezzel egyenértékű megjelöléssel láttak el, továbbá valamennyi a másik fél
méltányolható üzleti érdekébe tartozó, üzleti titoknak minősülő adat tekintetében a felek a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően titoktartásra kötelesek, az ilyen adatokat kötelesek titokként kezelni.
2. Felek kötelezik magukat arra, hogy a visszaigazolt megrendelés teljesítése során is, a másik fél
tevékenységével összefüggésben tudomásukra jutott valamennyi nem nyilvános adatot és információt
üzleti titokként, bizalmasan kezelnek, továbbá kölcsönösen tudomásul veszik, hogy azokat kizárólag a
15
másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása alapján jogosultak harmadik személy tudomására hozni. A
titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a saját vezető tisztségviselőjükre, felügyelőbizottsági
tagjaikra, részvényeseikre/tagjaikra, valamint a pénzügyi vezetőjükre, könyvelőjükre,
könyvvizsgálójukra, külső tanácsadóikra, finanszírozó hitelintézetre, továbbá a hirdetési szerződés
teljesítésében, pénzügyi elszámolásában, valamint annak ellenőrzésében közreműködő személyekre. A
titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a szerződéses viszonyból származó polgári jogi igények miatti
bírói eljárásban és más hatósági eljárásban (ez esetben hatósági előírás alapján) történő felhasználásra.
3. A fenti titoktartási kötelezettség a hirdetési jogviszony hatálya alatt és annak megszűnését
követően, a megszűnéstől számított 5 évig terheli őket.
4. Felek rögzítik, hogy amennyiben a titoktartási kötelezettség megszegésével bármelyik fél a
másik félnek kárt okoz, úgy köteles azt a másik fél részére megtéríteni. A Titoktartásra kötelezett
tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen megállapodásban foglaltakat megszegi, akkor a Titokgazda
részére 5.000.000-Ft (ötmillió forint) összegű kötbért köteles kötelezettség megszegés miatt fizetni. A
kötbéren felül a Titokgazda jogosult a jelen megállapodás megszegésével kapcsolatban felmerült teljes
kárát érvényesíteni.
5. A felek a jelen szerződés során tudomásukra jutott titkot kötelesek az Egyedi Szerződés
keretében közreműködő alkalmazottaikkal és más harmadik személlyel betartatni.
XII. VIS MAIOR
1. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő felek egyikének sem felróható okból (vis
maior) a felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A vis maior
körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, természeti katasztrófa, tűzvész, terrorcselekmény),
amelyek nem függnek a felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses
kötelezettségének teljesítésében.
2. A felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior
időtartamával arányosan meghosszabbodnak.
3. Amennyiben a vis maior időtartama 30 napot meghaladja, bármely fél jogosult a szerződést
írásban felmondani, minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül.
4. A szerződés felmondása előtt a felek kötelesek egyeztetést folytatni a szerződés esetleges
módosításáról.
5. A fenyegető vis maiorról és annak bekövetkezéséről, illetve várható időtartamáról a szerződő
felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A késedelmes tájékoztatásból származó
károkért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel.
A vis maior események különösen, de nem kizárólagosan: tűz, árvíz, földrengés, földcsuszamlás, vihar,
villámcsapás, járvány, karantén, radioaktív sugárzás, rekvirálás, lefoglalás vagy államosítás,
infrastruktúrák lezárása; hadüzenettel vagy anélkül folyó háború, ellenségeskedés, fegyveres konfliktus
vagy idegen támadás, blokád, forradalom, felkelés, lázadás, polgári elégedetlenség vagy villongás,
országos sztrájk, munkabeszüntetés, hatósági aktus, műsorszórás/szolgáltatás működésének technikai
okból kifolyó, vagy hatósági aktus eredményeképpen felfüggesztése vagy megszűnése, bármely olyan
esemény, vagy körülmény, amely valamely alkalmazandó jogból vagy jogszabályból ered.
6. Mentesül továbbá e körben a Amadeus Rádió Kft. a szerződésben foglalt, illetve a visszaigazolt
megrendelés szerinti kötelezettségei alól, amennyiben azt a kommunikációs eszközökben (bármilyen
jeltovábbításhoz szükséges eszköz) bekövetkezett vis maior hiba idézi elő. A kommunikációs
eszközökben bekövetkezett hiba esetén az Amadeus Rádió Kft. köteles a Megrendelőnek a hiba
elhárulását követően haladéktalanul az eredeti adásidővel azonos hallgatottságú blokkban elhelyezkedő
adásidőt biztosítani. Amadeus Rádió Kft. ebben az esetben egyéb kártalanításra, költségtérítésre
semmilyen jogcímen nem köteles.
7. A Szerződés időelőtti megszűnése esetén kötelesek a Felek egymással a megszűnést követő 10
(tíz) munkanapon belül elszámolni.
XIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. A Szolgáltató a műsorváltozás jogát fenntartja. A műsorváltozásról a Szolgáltató a Megrendelőt
köteles értesíteni.
16
2. Amadeus Rádió Kft. jogosult lejárt és nem vitatott követeléseinek érvényesítéséhez
követelésbehajtással üzletszerűen foglalkozó jogi és nem jogi személyek közreműködését igénybe
venni.
3. Amadeus Rádió Kft-nek jogában áll az általa a jelen ÁSZF alapján megkötött szerződésekből
vagy egyéb módon létrejött jogügyletekből származó jogait a másik Fél előzetes értesítésével az
Amadeus Rádió Kft. által hasznosított egyéb frekvencián létrejött médiaszolgáltatási jogosultsággal
rendelkező médiaszolgáltatóra engedményezni, amely az Amadeus Rádió Kft. által megkötött
szerződések alapján a másik Fél irányába fennálló kötelezettségeket változatlan feltételekkel köteles
átvállalni.
4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a felek egyedi szerződésében rögzített
rendelkezések, valamint a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok, különösen a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.


5. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének napja:
Kelt: Budapest, 2018. április 01.

Share Button